Článek I. Všeobecné informace

 1. Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro WakeIt s.r.o. (dále jen pronajímatel) na jedné straně a nájemce na straně druhé. Smluvní vtah ve věci zapůjčení vybavení vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle těchto obchodních podmínek.
 2. Článek IX Specifické Obchodní podmínky pro Vodní skútry a Článek X Specifické obchodní podmínky pro Kiteboardingové vybavení jsou platné pouze v případě zapůjčení tohoto typu vybavení. Pro zapůjčení ostatního vybavení nejsou relevantní.

Článek II. Nájemce

 1. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby nájemce:
  1. byl starší 18 let,
  2. předložil až 2 platné průkazy totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, průkaz Vůdce malého plavidla),
 2. Byl občanem České republiky a neměl bydliště na Obecním úřadě

Článek III. Práva a povinnosti nájemce

 1. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je vybavení určeno, a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny pronajímatele.
 2. Nájemce má právo při půjčení vybavení si jej prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně ohlásit pronajímateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození, zničení či ztrátu zapůjčeného vybavení, které nájemce vybavení svěřil jiné osobě, nese odpovědnost sám nájemce.
 4. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého vybavení a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.
 5. V případě ztráty, poškození či krádeže sportovního vybavení je nájemce povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat pronajímatele, pokud tak neučiní jedná se o vážné porušení smlouvy.
 6. Pokud v případě problému s vybavením vyzve pronajímatel nájemce k vrácení, je nájemce tak povinen učinit bez zbytečného odkladu.

Článek IV. Cena za nájem a platební podmínky

 1. Cena za zapůjčení vybavení je dána ceníkem pronajímatele platným k datu rezervace - ceník naleznete na našich webových stránkách u jednotlivého vybavení.
 2. Faktura za pronájem vybavení Vám bude standardně vystavena 14 dní před zápůjčkou
 3. Úhrada faktury musí být provedena bezhotovostně na účet pronajímatele, a to minimálně 1 den před dnem zapůjčení.

Článek V. Rezervace, její platnost a zrušení

 1. Veškeré vytvořené rezervace jsou nezávazné,
 2. rezervace se stává závaznou po potvrzení rezervace pronajímatelem a úhradě zálohové faktury ve výši 50% z ceny nájemného
 3. Pokud rezervaci zruší nájemce:
  1. 21 a více dní před dnem vypůjčení, nehradíte žádný storno poplatek
  2. 11 – 20 dní před dnem vypůjčení je výše storno poplatku ve výši 30% nájemného
  3. 2-10 dní před dnem vypůjčení je výše storno poplatku 50% z nájemného
  4. Při zrušení v den vypůjčení Vám bude naúčtován storno poplatek ve výši 100% z ceny nájemného
 4. Pokud rezervaci zruší pronajímatel, pronajímatel bez zbytečného odkladu vrátí zaplacenou cenu za zápůjčku nájemci.

Článek VI. Doba pronájmu

 1. Minimální doba pronájmu veškerého vybavení je 1 den (tj 24 hodin)
 2. Lhůta pronájmu je uvedena ve Smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná.
 3. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčené vybavení na delší dobu, než je doba uvedená ve Smlouvě je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a pronajímatel, pokud je to možné, potvrdí e-mailem nájemci prodloužení rezervace.
 4. Cena za prodloužení pronájmu o každý den se počítá z průměrné denní ceny za zápůjčku dle smlouvy.
 5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.

Článek VII. Jistota (Kauce)

 1. Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat peněžní jistotu podle množství a druhu půjčovaného vybavení.
 2. Pronajímatel je povinen tuto peněžní jistotu nájemci vrátit ihned po předání vybavení a po jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a nebudou porušeny tyto Obchodní podmínky.
 3. Jistotu je možné složit HOTOVĚ nebo PŘEVODEM.
 4. Způsob složení jistoty si může určit nájemce minimálně 3 dny před převzetím vybavení.
 5. Jistota musí být vždy nájemcem složena nejpozději v okamžiku převzetí vybavení
 6. Pokud bude na zapůjčeném vybavení způsobena škoda, pronajímatel zadrží jistotu v plné výši, a to do doby úplného vyřešení škody. Jistota bude nájemci vrácena po započtení veškerých nákladů nájemci, nebo bude nájemci doúčtován rozdíl mezi náklady a složenou jistotou.

Článek VIII. Pokuty a sankce

 1. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.
 2. V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného vybavení uhradí nájemce tržní hodnotu zapůjčeného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.
 3. Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stejném stavu, než v jakém bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno:
  1. cena opravy,
  2. aktuální cena za pořízení nového vybavení, pokud bude zapůjčené vybavení ztraceno, nebo úplně znehodnocen.
  3. denní nájemné za dobu kdy nebylo možné vybavení půjčovat
  4. cena za vyčištění dle Sazebníku
  5. cena za vysušení dle Sazebníku
 4. Pokud nájemce jakýmkoliv způsobem se bude snažit provést opravu zapůjčeného vybavení bez předchozí dohody s pronajímatelem bude mu vyměřena pokuta dle Sazebníku.
 5. V případě zápůjčky Vodního skútru bez plné nádrže bude účtována nájemci sankce dle Sazebníku.

Článek IX. Specifické Obchodní podmínky pro Vodní skútry

 1. Průkaz vůdce malého plavidla (MPV), Chorvatské kapitánské zkoušky nebo obdobné oprávnění.
 2. Skútr obdržíte s plnou nádrží a bude vrácen opět s plnou nádrží.
 3. Naše vodní skútry mají platné evropské pojištění odpovědnosti z provozu plavidla.
 4. K vodnímu skútru dostanete platný technický průkaz a ověřenou plnou moc k provozování vypůjčeného plavidla v zemích EU.
 5. Transportní vozík má platné povinné ručení a dostanete s sebou zelenou kartu.
 6. Obdržíte od nás zámek s řetězem, kterým skútr zamknete k bójce. Možnost zapůjčení zámku, kterým uzamknete vozík od skútru k tažnému zařízení.
 7. Všechny naše vodní skútry jsou pravidelně servisovány a jsou v perfektním technickém stavu. Před každým půjčením jsou důkladně prohlédnuty a zdokumentovány.
 8. Zákazníkovi bude předvedena kompletní obsluha vodního skútru, včetně školení bezpečnosti provozu a transportu vodního skútru.

Článek X. Specifické Obchodní podmínky pro Kiteboardingové vybavení

 

 1. V ceně půjčovného je zahrnuto pouze běžné opotřebení, veškerá poškození vybavení nad rámec běžného opotřebení hradí nájemce.
 2. V případě nejistoty správné manipulace s vybavením si pronajímatel vyhrazuje možnost výběru vyšší jistoty.

Článek XI. Závěrečné ustanovení

 1. V případě porušení těchto Obchodních podmínek ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí takové porušení.
 2. Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o zapůjčení sportovního vybavení.

 

 

Sazebník

Sazebník činností spojených

Činnost Cena včetně DPH
Dotankování nádrže vodního skútru v případě vrácení s neúplnou nádrží.

1 500 Kč

Vyčištění

500 Kč

Vysušení

250 Kč

Zásah či oprava vodního skútru bez předchozí dohody s pronajímatelem

5 000 Kč

Zásah či oprava vybavení bez předchozí dohody s pronajímatelem (kromě vodního skútru)

500 Kč

Hodinová sazba při řešení problému způsobeného nájemcem

500 Kč

Závoz vybavení 1 Km

13,50 Kč