Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro WakeIt s.r.o. (dále jen pronajímatel) na jedné straně a nájemce na straně druhé. Smluvní vtah ve věci zapůjčení vybavení vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle těchto obchodních podmínek.

Pro uzavření smlouvy je nutné, aby nájemce:

 • byl starší 18 let,
 • předložil až 2 platné průkazy totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, průkaz Vůdce malého plavidla),
 • složil peněžní jistotu ve výši stanovené pronajímatelem dle hodnoty půjčovaného materiálu.
 1. Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je materiál určen a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny pronajímatele.
 2. Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně ohlásit pronajímateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 3. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození, zničení či ztrátu zapůjčeného materiálu, které nájemce vybavení svěřil jiné osobě, nese odpovědnost sám nájemce.
 4. Lhůta pronájmu je uvedena ve smlouvě o zapůjčení vybavení a je závazná. V případě, že nájemce potřebuje zapůjčený materiál delší dobu než je doba uvedená ve smlouvě, je povinen informovat o tom pronajímatele před uplynutím sjednané doby a po dohodě smlouvu o zapůjčení prodloužit (telefonicky, emailem).
 5. Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.
 6. V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.
 7. V případě poškození nebo zničení zapůjčeného materiálu je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou, a to buď ve výši opravy, nebo ve výši tržní hodnoty zapůjčeného materiálu. Náklady spojené s opravou budou hrazeny ze složené peněžní jistotu při vrácení materiálu, pokud je lze ihned stanovit, nebo zálohově.
 8. V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce tržní hodnotu zapůjčeného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli předloží protokol o ohlášení krádeže.
 9. Cena zapůjčeného materiálu je dána ceníkem pronajímatele platným k datu podpisu nájemní smlouvy - ceník naleznete na našich webových stránkách. Úhrada nájemného musí být provedena bezhotovostně na účet pronajímatele.  Úhrada nájemného musí být připsána na účet pronajímatele minimálně 1 den před dnem zapůjčení.
 10. Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat peněžní jistotu podle množství a druhu půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto peněžní jistotu nájemci vrátit ihned po předání materiálu a po jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a nebudou porušeny tyto Obchodní podmínky.
 11. Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.
 12. Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stejném ( nebo lepším 🙂 ) stavu, než v jakém bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno:
  • cena opravy v případě poškození materiálu,
  • plná tržní cena zapůjčeného vybavení, pokud bude materiál ztracen, zcizen nebo úplně znehodnocen.
 13. V případě porušení těchto Obchodních podmínek ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí takové porušení.
 14. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit veškeré náklady s tím spojené.
 15. Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o zapůjčení sportovního vybavení.

Rezervace a platba

V okamžiku, kdy Vaši rezervaci potvrdíme, Vám vyhotovíme a zašleme zálohovou fakturu. Výše zálohové faktury je stanovena na 50% z celkové ceny nájemného. Úhradou zálohové faktury získáváte jistotu, že Vámi zvolený termín zápůjčky je rezervován pouze pro Vás. Faktura pro úhradu nájemného bude zaslána nejpozději 14 dní před termínem Vaší výpůjčky se splatností nejpozději den před dnem Vaším výpůjčky. Z celkové ceny nájemného na faktuře pro úhradu nájemného, bude odečtena výše zálohové faktury.

Od okamžiku zaplacení celého nájemného máte jistotu, že ve stanovený den a hodinu budete mít vše připraveno.

Storno podmínky

Může se stát, že Vám okolnosti nedovolí Vaši výpůjčku uskutečnit. Pokud rezervaci zrušíte 21 a více dní před dnem vypůjčení, nehradíte žádný storno poplatek. Při zrušení 1 – 20 dní před dnem vypůjčení Vám bude naúčtován storno poplatek ve výši 30% nájemného Vaší zrušené rezervace. Při zrušení v den vypůjčení Vám bude naúčtován storno poplatek v plné výši nájemného Vaší zrušené rezervace.

Při vypůjčením

 • nájemce musí být starší 18 let,
 • předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, průkaz Vůdce malého plavidla),
 • složit v HOTOVOSTI peněžní jistotu ve výši stanovenou pronajímatelem dle hodnoty půjčovaného materiálu,
 • zaplatit nájemné před převzetím (částka musí být připsána na náš účet pronajímatele),
 • další podmínky, viz příslušné vybavení níže.

Při vrácení

 • dodržet dohodnuté datum a čas vrácení,
 • vracet vybavení nepoškozené a čisté,
 • další podmínky, viz příslušné vybavení níže.

Vodní skůtry

 • Musíte vlastnit automobil s tažným zařízením.
 • Průkaz vůdce malého plavidla (MPV) nebo Chorvatské kapitánské zkoušky.
 • Doložit druhý doklad totožnosti.
 • Skútr obdržíte s plnou nádrží a bude vrácen opět s plnou nádrží.
 • Při poškození nebo zničení zapůjčeného skútru se cena poškození stanovuje dle aktuálního ceníku BRP Sea Doo.
 • Naše vodní skútry mají platné evropské pojištění odpovědnosti z provozu plavidla.
 • K vodnímu skútru dostanete platný technický průkaz a ověřenou plnou moc k provozování vypůjčeného plavidla v zemích EU.
 • Transportní vozík má platné povinné ručení a dostanete s sebou zelenou kartu.
 • Vratná kauce slouží jako záruka vrácení stroje a v případě poškození vodního skútru či příslušenství se z ní hradí oprava nebo nový náhradní díl.
 • Obdržíte od nás zámek s řetězem, kterým skútr zamknete k bójce. Možnost zapůjčení zámku, kterým uzamknete vozík od skútru k tažnému zařízení.
 • Všechny naše vodní skútry jsou pravidelně servisovány a jsou v perfektním technickém stavu. Před každým půjčením jsou důkladně prohlédnuty a zdokumentovány.
 • Zákazníkovi bude předvedena kompletní obsluha vodního skútru, včetně školení bezpečnosti provozu a transportu vodního skútru.

Kiteboardingové vybavení

 • V ceně půjčovného je zahrnuto pouze běžné opotřebení, veškerá poškození kite vybavení hradí nájemce!
 • V případě nejistoty správné manipulace s vybavením si pronajímatel vyhrazuje možnost výběru vyšší zálohy za kite vybavení.

Wakeboardingové vybavení

 • Nemá zvláštní podmínky.

Paddleboardy

 • Nemá zvláštní podmínky.

Elektronika (GoPro kamera, Dron DJI Spark)

 • Platné standardní podmínky používání dle návodu pro příslušný druh elektroniky.